Voorwaarden

Welkom op teverkopen.nl!  Wij danken u voor het bezoek op deze website. Door het bezoeken van teverkopen.nl gaat u akkoord met de volgende algemene gebruiksvoorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van teverkopen.nl.

PLAATSING
U plaatst een advertentie in de juiste categorie of gebied en zult niet:
» Handelen in strijd met enige wetgeving of onze regels en beleid inzake verboden inhoud;
» Onjuiste of misleidende informatie verstrekken;
» Handelen in strijd met enige rechten van derden;
» Berichten verspreiden die spam, kettingbrieven of piramidesystemen bevatten;
» Virussen of andere technologie verspreiden die de belangen of het eigendom van gebruikers van teverkopen kunnen schaden;
» De infrastructuur van teverkopen.nl alsmede de werking ervan verstoren;
» Enige inhoud of persoonlijke gegevens van derden kopiëren, bewerken of verspreiden;
» Oogsten of op een andere manier informatie verzamelen over anderen, daarbij inbegrepen e-mail adressen, zonder hun toestemming;
» maatregelen om de toegang tot teverkopen te voorkomen of te beperken, omzeilen.

TOEPASSELIJKHEID
De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen. Alle informatie op de site met betrekking tot de aangeboden producten is afkomstig van de adverteerder. De adverteerder is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de advertentie c.q. de verstrekte informatie, alsmede voor de conformiteit van het desbetreffende product. Teverkopen.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van de advertentie van de adverteerder noch voor de schending van (eigendoms)rechten van derden door plaatsing van de advertentie op teverkopen.nl Het is verboden om teverkopen.nl te verveelvoudigen of ter beschikking te stellen behoudens het downloaden en bekijken van tevekopen.nl voor eigen privé gebruik. Het gebruik van (persoons)gegevens die door derden via teverkopen.nl openbaar zijn gemaakt, waaronder maar niet beperkt tot e-mailadressen, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het sluiten van een mogelijke overeenkomst.

AANSPRAKELIJKHEID
Teverkopen.nl alsmede haar beheerder sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van teverkopen.nl. Te verkopen is in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit het sluiten van een overeenkomst, het niet voldoen aan de specificaties van een product in een advertentie op teverkopen, onjuiste, onvolledige of niet actuele informatie op teverkopen.nl, het onrechtmatig gebruik van teverkopen.nl en handelingen van derden, nadat een overeenkomst is gesloten door gebruikmaking van teverkopen.nl.

De adverteerder vrijwaart Teverkopen.nl alsmede haar beheerder voor alle aanspraken van derden in verband met de advertentie, plaatsing, inhoud en gegevens die door adverteerder op teverkopen.nl worden geplaatst c.q. worden verstrekt. Webmaster van teverkopen behoud zich het recht voor om een ieder uit te sluiten van elk gebruik van de online diensten, danwel het verwijderen van advertenties indien op enige wijze in strijd wordt gehandeld met wet of openbare orde.

PRIVACY - RECHTEN
Teverkopen.nl is in bezit van gegevens over ons,u en van andere gebruikers. U gaat ermee akkoord auteursrechten en/of handelsmerken niet te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen of te verspreiden. Door het plaatsen van materiaal op teverkopen.nl geeft u ons toestemming dit te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden t.b.v. teverkopen.nl. Wij behouden ons het recht voor materiaal te verwijderen indien wij redenen hebben om te vermoeden dat deze gebruiksvoorwaarden of de rechten van wie dan ook zijn geschonden.

VEILIG HANDELEN
Teverkopen.nl bied adverteerders de mogelijkheid om geïnteresseerden hun aanbod te laten zien. Wees derhalve altijd voorzichtig met transacties en het verstekken van persoonlijke gegevens. Zorg dat u op een veilige manier handelt!